תקנון פעילות ינואר - הפיראט האדום מול כנרת צמח

תקנון "פעילות ינואר בפיראט האדום", מרכז מסחרי "מול כנרת" שבצמח-

 

חברת מול כנרת בע"מ ח.פ 514768506 ("החברה") מודיעה בזאת על עריכת פעילות בתנאים המפורטים להלן במרכז המסחרי "מול כנרת" שבצמח שתכונה "פעילות ינואר בפיראט האדום", הפעילות תחל ביום 05.01.2020 ותתקיים מידי יום כאשר הפעילות האחרונה תיערך ביום 23.1.2020 בשעה 12:00 (להלן ובהתאמה: "התקנון" ו-"הפעילות").

 

 1. כללי

  1. הפעילות תערך על ידי החברה, אשר משרדיה מצויים במתחם מול כנרת בצמח.

  2. התנאים המפורטים בתקנון זה להלן יחולו על הפעילות שתקיים החברה במסגרת הפעילות.

  3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

  4. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים.

  5. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

  6. ניתן לעיין בתקנון הפעילות במשרדי החברה, בשעות סבירות ובתיאום מראש ובעמוד האתר הרשמי של המרכז המסחרי בכתובת: www.mall-kinneret.co.il.

 

 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:

 

"ועדת השיפוט"

 

צוות שופטים המורכב מנציגי החברה.

"המרכז המחסרי" או "מול כנרת"

 

מרכז המסחרי המכונה "מול כנרת" המצוי בצמח בכתובת צמח מפעלים דואר נע עמק הירדן 1514800.

"עמוד הפייסבוק של החברה"

 

העמוד שכתובתו: מול כנרת צמח - Mall Kinneret Zemach

"ימי הפעילות"

 

 

ימים א'- ו' ובשבת במהלך תקופת הפעילות ובשעות פעילות המרכז המסחרי בלבד בימים אלה.

 

"שעות פעילות המרכז המסחרי"

 

בימים א'-ה' בין השעות 9:30-21:00 , יום ו' בין השעות 9:30-15:00, בשבת בין השעות 10:00-22:00 בימי הפעילות.

 

"החנות המשתתפת בפעילות"

 

הפיראט האדום צמח.

"גלוית פרטים"

 

גלויה אשר לקוח החנות המשתתפת בפעילות המעוניין להשתתף בפעילות ואשר עומד בתנאי תקנון זה לצורך כך, יידרש למלא ולהניח במקום המיועד לכך בתיבת הפעילות (כהגדרתה להלן). גלוית הפרטים תכלול את הפרטים של המשתתף הכוללים בין היתר: שם מלא (שם פרטי ושם משפחה), מספר טלפון נייד, גיל, כתובת דוא"ל ושאלה (כהגדרתה להלן).

 

"חשבונית קנייה"

 

 

 

מסמך מקור שהופק על ידי הפיראט האדום צמח בו יופיע לכל הפחות הפרטים הבאים: כתובת העסק, מספר עוסק מורשה במע"מ, תאריך ביצוע העסקה, סכום העסקה בש"ח, כולל מע"מ.

למען הסר ספק, סרט קופה רושמת המעיד על ביצוע הרכישה לא יהווה חשבונית קנייה לצורך תקנון זה וזאת אף אם על פי דין ניתן לראותו כחשבונית מס.

 

"פרסומי הפעילות"

 

באחת או יותר מהדרכים הבאות: שילוט חוצות, עיתונות ארצית ומקומית, רדיו, אתר אינטרנט, עמוד הפייסבוק של החברה, אינסטגרם, הודעותsms  למועדון הלקוחות של המרכז המסחרי, שילוט על החנות המשתתפת בפעילות, שילוט ברחבי מרכז המסחרי (לייטבוקסים), שילוט בכרזות במעליות, פליירים בקופות החנויות.

 

 1. תקופת הפעילות

  1. הפעילות תחל ביום 5.1.2020 ותסתיים ביום 23.1.2020 בשעה 12:00 (להלן ובהתאמה: "תום תקופת הפעילות" ו-"תקופת הפעילות").

  2. לאחר תום תקופת הפעילות לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות.

  3. על אף האמור בסעיף ‎3.1 לעיל, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ו/או לסיים את הפעילות בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

 

 1. הפרס

  1. במסגרת הפעילות יחולקו הפרסים הבאים: (1) משחק לגו; או (2) תלת אופן מתקפל; או (3) אופניים (להלן: "הפרסים").

  2. הפרסים יחולקו בסבבים נפרדים של הפעילות, כל פעם פרס אחד מבין הפרסים המפורטים בסעיף ‎4.1 לעיל.

  3. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ולהציע במקומם פרסים חלופיים אשר יהיו שווי ערך ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, ולמשתתפים לא תהא כל טענה בעניין זה נגד החברה או כנגד מי מטעמה.

  4. החברה שומרת לעצמה הזכות לעכב/לבטל מסירת הפרס למי שהגיע אליהן במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:

   1. גלוית פרטים פסולה כהגדרתה בתקנון זה;

   2. חשש לאי תקינות ו/או זיוף גלוית פרטים ו/או חשבונית קנייה;

   3. סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס;

   4. סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס;

   5. אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון;

   6. סירוב להציג תעודה מזהה;

  5. זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין.

  6. יובהר בזאת כי האחריות לתשלום מס ו/או אגרה ו/או כל תשלום אחר שיוטל בגין קבלת הפרס, ככל שיוטל, תהא על הזוכה בלבד ועל חשבונו בלבד.

  7. אם וככל אשר תחול דרישה לניכוי מס במקור בגין הזכייה בפרס. תשלום המס ע"י הזוכה הינו תנאי הכרחי לקבלת הפרס.

  8. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל הוצאה הכרוכה במימוש הפרס ו/או בהתאמה של הפרס לצרכי הזוכה ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

  9. הפרס שיוענק לזוכה בכל סבב פעילות הינו משתנה משבוע לשבוע. מספר הפרסים בכל סבב פעילות יפורט בתקנון זה להלן.

  10. הפרס הינו פרס אישי ובלתי ניתן להעברה ו/או המחאה.

  11. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לא תתאפשר המרה ו/או החלפה של הפרס ולא ינתן כל זיכוי כספי ו/או החזר כספי.

 

 1. הצהרות המשתתף

  1. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות כי קרא את התקנון וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

  2. המשתתף ו/או המבקש להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה ו\או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין בפעילות.

  3. ידוע למשתתף כי יכול ויחולו שינויים בתנאי הפעילות המפורטים בתקנון זה, לרבות קיצור או הארכת תקופת הפעילות.

 

 1. במילוי הפרטים בגלויה, נותן המשתתף הסכמתו המפורשת ובלתי חוזרת לקבל דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשס"ח – 2008  (להלן: "החוק") לרבות מידע על הטבות, עדכונים, ניוזלטרים ועוד בכל הדרכים המנויות בחוק לרבות דוא"ל, טלפון נייד ועוד.

 

 1. המשתתף  יכול לבקש להפסיק לקבל דברי פרסומת בכל עת על ידי משלוח הודעה האלקטרונית לכתובת דוא"ל: mall-kinneret@zemach.co.il או באמצעות בפנייה טלפונית לחברה, למספר הטלפון 04-6755410   או באמצעות פנייה בכתב לחברה.

 2. המשתתף מצהיר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתשובה לשאלה (כהגדרתה להלן), על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ובכלל זה תהיה רשאית להציגה בכל מדיה שהיא, ולפרסמה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתף, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם שימוש כאמור על ידי החברה.

 

 1. תנאי הפעילות

  1. הפעילות תתקיים בחנות המשתתפת בפעילות בלבד בתקופת הפעילות בלבד.

  2. כל חשבונית המעידה על רכישת מוצרים בסכום מצטבר של למעלה מ-100 (מאה) ₪ תקנה למבקש להשתתף בפעילות זכות אחת למלא גלוית פרטים.

  3. יובהר כי לא תהיה אפשרות לפצל חשבוניות קנייה. לפיכך חשבונית אחת אשר תהיה גבוהה מ- 100 (מאה) ₪ במצטבר יומי תקנה בכל מקרה זכות לגלוית פרטים אחת. לדוג': רכישה במצטבר יומי בתקופת הפעילות בסך של 900 ₪ אשר תינתן בגינה חשבונית אחת - תקנה זכות למלא גלוית פרטים אחת.

  4. החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתתף הזוכה (כהגדרתו להלן) להציג בפניה כל אסמכתא ו/או אישור, הדרושים לפי שיקול דעתה להוכחת עמידתו בתנאי תקנון זה ובמקרה ומשתתף זוכה לא יפעל כאמור ו/או לא יציג את האסמכתא ו/או האישור הדרושים, החברה תהיה רשאית לפסול את אותו משתתף זוכה, והוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.

  5. החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול משתתף מהשתתפות בפעילות, במקרה של רמייה ו/או הטעיה ו/או חוסר תום לב ו/או ניצול לרעה של הפעילות ו/או תקנון זה ו/או מדיניות החזרת המוצרים ו/או ביטול עסקה על ידי המשתתף.

  6. .

 

 1. מהות הפעילות ואופן ביצוע הפעילות

  1. במהלך תקופת הפעילות, כל לקוח של המרכז המסחרי אשר: (1) ירכוש בקניה אחת ביום אחד במהלך תקופת הפעילות בחנות המשתתפת בפעילות מוצרים בסכום כולל העולם על 100 ₪ (מאה שקלים חדשים) שישולמו בפועל (להלן: "סכום הקנייה") יהיה זכאי למלא גלוית פרטים ו-(2) ימלא את גלוית הפרטים במלואה ו- (3) יצרף לגלוית הפרטים את חשבונית קנייה המעידה על סכום הקנייה; ו-(4) יענה על השאלה בגלוית הפרטים: "מדוע מגיע דווקא לו לזכות בפרס?" בשורה  (להלן: "השאלה"); ו-(5) יכניס את גלוית הפרטים  בצירוף חשבונית קנייה מקורית התואמת את סכום הקנייה לתיבת הפעילות המצוייה ב בחנות הפיראט האדום במול כנרת,  ויציין את מספר חשבונית הקנייה (תוך שמירה על חשבונית הקנייה המקורית עד לתום הפעילות) (להלן ובהתאמה: "תנאי ההשתתפות" "תיבת הפעילות" ו-"המשתתף").

  2. בפעילות יהיה רשאי להשתתף מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים במסגרת תקופת הפעילות:

   1. משתתף כהגדרתו לעיל, שנתן את הסכמתו המלאה לכל תנאי תקנון זה.

   2. המשתתף אינו נמנה על החברה ונציגיה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. לעניין סעיף זה, "בן משפחה" משמעו בן זוג, הורה, ילד, או אח/ות.

   3. המשתתף מעל גיל 18 עפ"י לוח השנה הגריגוריאני, ביום רכישת המוצרים.

  3. מובהר כי האחריות למילוי הפרטים האישיים, מענה על השאלה וצירוף חשבונית הקנייה / מס' חשבונית הקנייה, חלה על המשתתף בלבד והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כך. יובהר, כי מסירת כל הפרטים כמפורט בסעיף זה מהווה תנאי להשתתפות המשתתף בפעילות.

  4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי משתתף אשר ימלא אחר תנאי ההשתתפות באופן שגוי יפסל ולא יהא זכאי להשתתף בפעילות. כן מובהר כי מסירה חלקית או באופן שאיננו ברור של הפרטים המפורטים בגלוית הפרטים, תהווה 'הרשמה שגויה' (להלן: "גלוית פרטים פסולה") ותהווה עילה לפסילת השתתפות בפעילות.

  5. יובהר כי חשבונית קנייה המעידה על קנייה ביום 22.1.2020 לאחר השעה 21:00 או ביום שלאחריו אינה מזכה בהשתתפות בפעילות.

  6. סבבי הפעילות

   1. הפעילות תתקיים בשלושה סבבים נפרדים, סבב אחד עבור כל שבוע. ובכל סבב יוגרל פרס.

   2. סבב הפעילות הראשון - המשתתפים בסבב הפעילות הראשון יהיו המשתתפים אשר עמדו בתנאי תקנון זה והכניסו לתיבת הפעילות את גלוית הפרטים וחשבונית הקנייה המקורית בסך של 100 (מאה) ₪ לפחות בין התאריכים 5-8.1.2020 בשעות פעילות המרכז המסחרי. מועד בחירת הזוכה עבור סבב הפעילות הראשון יתקיים ביום 9.1.2020 בשעה 12:00 בבוקר במשרדי הנהלת המרכז המסחרי.

   3. סבב הפעילות השני - המשתתפים בסבב הפעילות השני יהיו המשתתפים אשר עמדו בתנאי תקנון זה והכניסו לתיבת הפעילות את גלוית הפרטים וחשבונית הקנייה המקורית בסך של 100 (מאה) ₪ לפחות בין התאריכים 9-15.1.2020 בשעות פעילות המרכז המסחרי. מועד בחירת הזוכה עבור סבב הפעילות השני יתקיים ביום 16.1.2020 בשעה 12:00 בבוקר במשרדי הנהלת המרכז המסחרי.

   4. סבב הפעילות השלישי - המשתתפים בסבב הפעילות השלישי יהיו המשתתפים אשר עמדו בתנאי תקנון זה והכניסו לתיבת הפעילות את גלוית הפרטים וחשבונית הקנייה המקורית בסך של 100 (מאה) ₪ לפחות בין התאריכים 16-22.1.2020 בשעות פעילות המרכז המסחרי. מועד בחירת הזוכה עבור סבב הפעילות השלישי יתקיים ביום 23.1.2020 בשעה 12:00 בבוקר במשרדי הנהלת המרכז המסחרי.

  7. בחירת הזוכה תתבצע על ידי ועדת השיפוט, בכל יום חמישי בשבוע בשעה 12:00 (להלן: "מועד הבחירה"). בכל סבב פעילות ישתתפו המשתתפים אשר עמדו בתנאים המפורטים בסעיף ‎7.1.

  8. במועד הבחירה בכל סבב תאסוף החברה את תיבת הפעילות למשרדיה. ובנוכחות ועדת השיפוט, גלויות הפרטים שהוגשו בתיבות הפעילות, תאוחדנה כולן יחד לרשימה אחת, וועדת השיפוט תבחר בהתאם לשיקול דעתה את המשתתף אשר לדעתה הכי מגיע לו לזכות בפרס בהתאם לתשובתו לשאלה בהתחשב במקוריות ויצירתיות התשובה (להלן: "הגלויה הזוכה").

  9. בתום כל סבב פעילות ולאחר שנבחר המשתתף הזוכה, תרוקן החברה את תיבת הפעילות מיתר הגלויות שהשתתפו בסבב הפעילות הרלוונטי.

 

 1. פרסום שמות ותמונות הזוכים

  1. הודעה בדבר הגלויה הזוכה ושם הזוכה בפרס תפורסם באמצעות עמוד הפייסבוק החברה בכל יום חמישי שבתקופת הפעילות עד השעה 23:59 באותו יום (להלן: "מועד הפרסום"). שמות הזוכים שיפורסמו יהיו בהתאם לשם הרשום בגלויה הזוכה (להלן: "המשתתף הזוכה").

  2. בנוסף לפרסום שמות הזוכים בעמוד הפייסבוק של החברה ייצרו נציגי החברה קשר טלפוני עם המשתתף הזוכה, במועד הפרסום, באמצעות פרטי ההתקשרות כפי שנמסרו על ידי המשתתף בגלוית הפרטים וימסרו לו מקום ומועד בו יוכל המשתתף הזוכה לקבל את הפרס.

  3. החברה רשאית לצלם את הזוכה בעת קבלת ו/או בעת מימוש הפרס (להלן: "התמונות") ולפרסם את שמו ואת התמונות באמצעי המדיה השונים לרבות בעמוד הפייסבוק של החברה.

  4. המשתתף מאשר ומסכים כי ההשתתפות בפעילות מהווה אישור והסכמה בלתי חוזרת של המשתתף לפיה החברה וכל מי מטעמה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית והמוחלטת,  לפרסם את שמו ואת התמונות באמצעי המדיה השונים לרבות עמוד הפייסבוק של החברה וזאת ללא הגבלת זמן וזאת מבלי שהמשתתף הזוכה וכל מי מטעמו יהיו זכאים לכל זכות בגין כך, לרבות קבלת תמורה כספית או אחרת כלשהי.

  5. המשתתף מאשר ומסכים כי החברה תהא רשאית לעשות בשם של המשתתף ובתמונות כל שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית והמוחלטת, לרבות שימוש לצרכי פרסום, שיווק, קד"מ, יחסי ציבור וכל שימוש אחר וזאת בכל במדיה תקשורתית לרבות עמוד הפייסבוק של החברה ועוד וזאת מבלי שהמשתתף הזוכה וכל מי מטעמו יהיו זכאים לכל זכות בגין כך, לרבות קבלת תמורה כספית או אחרת כלשהי.

 

 1. המשתתף הזוכה יהיה זכאי לפרס, בהתקיים התנאים המצברים הבאים:

  1. המשתתף הזוכה התייצב במועד, במקום ובשעה כפי שיתואמו בינו ובין  החברה ו/או מי מטעמה לצורך יום צילומים בהתאם להנחיות החברה;

  2. בוצע הליך אימות נתונים הכולל הצגת תעודת זהות ו/או כל תעודה מזהה אחרת על פי דרישת החברה לצורך זיהוי המשתתף הזוכה

  3. חתימת המשתתף הזוכה על אישור לפיו ידועות לו הוראות תקנון זה וכי מילא אחר כל דרישותיו וכי אין, ולא יהיו, לו כל טענות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות והפרס שהוענק במסגרתו.

  4. חתימת המשתתף הזוכה על אישור קבלת הפרס.

 2. היה ולא הגיע המשתתף הזוכה לקבל את הפרס במועד בו יוכל לקבל את הפרס כאמור בסעיף 8.6  לעיל, תהיה החברה רשאית לבטל את זכיית המשתתף.

 3. במקרה בו יתברר כי אחד הזוכים בפעילות איננו עומד בכללי הוראות תקנון זה, אזי תיפסל זכייתו באותו סבב. במקרה של פסילת המשתתף הזוכה, תהיה החברה רשאית לבחור משתתף זוכה אחר בהתאם לאופן הבחירה כאמור בסעיף ‎7.8 לעיל.

 4. למשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/ו מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר לזכייה בפרס או שלא היה זכאי ו/או שניתן או שלא ניתן לו.

 5. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו ותמונותיו, בכל  דרך ואופן בו תבחר החברה, בכל אמצעי המדיה ובכל עת שתמצא החברה לנכון, כאמור לעיל, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה, תביעה, דרישה נגד החברה בכל הקשור והנוגע לפגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, בין היתר, בקשר עם כל שימוש שתעשה החברה בשם המשתתף ובתמונה של המשתתף לרבות פרסומם באמצעי המדיה השונים.

 6. כל משתתף בפעילות מסכים ומאשר כי דבר זכייתו עשוי להיות מסוקר, מפורסם ומצולם באמצעי התקשורת השונים הנעשים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה.

 

 1. הגבלת אחריות

  1. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.

  2. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתתפים פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתתף ו/או לאחר במישרין או בעקיפין, עקב הפעילות ו/או השתתפות בה ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב מימוש הפרס.

  3. המשתתף פוטר בזאת את החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפעילות, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

  4. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או בעמוד הפייסבוק של החברה, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה. החברה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות או לפצות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

  5. כל תקלה, שיבוש, איחור וכיו"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוב' אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

  6. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין החברה בקשר עם הפעילות, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.

  7. האחריות הבלעדית לאספקתו, לטיבו ולאיכותו של הפרס במסגרת הפעילות זו תחול על החנות המשתתפת בפעילות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בצורה כלשהי לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולאיכותו ו/או להתאמתו לצרכיו של המשתתף הזוכה. והמשתתף הזוכה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או אי התאמה ו/או פגם אחר, אשר יתגלה בפרס.

  8. גב' אורית לשם, מנהלת מתחם מול כנרת, הינה האחראית לטיפול בכל פנייה ו/או תלונה וכיו"ב של מי מהמשתתפים, והיא שתכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק וכיו"ב, ובכל מחלוקת בין המשתתף לחברה, והחלטתה תהא סופית ומחייבת לכל דבר ועניין. המשתתף מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעתה של גב' אורית לשם כאמור לעיל.

  9. עוד יובהר, כי ככל ומי מהמשתתפים יפרסם השמצות ו/או כזבים ו/או אמירות פוגעניות כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או צד שלישי, בין היתר, בקשר עם קבלת הפרס, בכלל אמצעי המדיה החברתית אשר מזוהים עם החברה, אזי החברה תהא רשאית להסיר את הפרסומים האמורים לאלתר ולבטל השתתפותו של המשתתף בפעילות, מבלי שלמשתתף תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

  10. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. החברה והחנות המשתתפת לא תישאנה באחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במישרין במשתתף הזוכה.

 

 1. מדיניות הגנת הפרטיות

10.1החברה מכבדת את פרטיות המשתתפים.

10.2מדיניות הגנת הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר למשתתפים את המטרות לשמן החברה אוספת מידע , איזה מידע נאסף אודות המשתתפים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכיצד החברה תשמור מידע.

10.3מסירת המידע (כהגדרתו להלן) לחברה תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתתף ואינה נובעת מחובה חוקית כלשהי. המידע (כהגדרתו להלן) יישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו.

10.4באמצעות רישום לפעילות ומילוי הפרטים בגלויית הגילוי, המשתתף מסכים לאיסוף, לשמירה ולעיבוד המידע (כהגדרתו להלן) והכל כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו. 

10.5החברה תאסוף אודות המשתתפים את המידע שיפורט להלן: שם מלא, כתובת דוא"ל, טלפון וגיל (וכן כל מידע נוסף שיתקבל ו/או יגיע לרשותה של החברה בקשר עם המשתתף להלן: "המידע").

10.6החברה לא תעשה כל שימוש במידע אלא למטרות הבאות (כולן או חלקן):

10.6.1יצירת קשר עם המשתתף;

10.6.2פנייה למשתתף ומשלוח של דברי פרסומות כהגדרתם בחוק לרבות מידע על הטבות, עדכונים, הודעות, ניוזלטרים ועוד לרבות אלה שעשויים להתאים למשתתף;

10.6.3כל מטרה נוספת המפורטת בתקנון זה.

10.7החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא לאחר קבלת אישור המשתתף

10.8החברה נוקטת באמצעים בעניין אבטחת מידע. יחד עם זאת, וכידוע, אחסונו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתתפים מוסרים מידע לחברה, הם עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

10.9החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הגנת הפרטיות , אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 

 1. שונות

  1. עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתף כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לתקנון אתר הפייסבוק, מקבל על עצמו את כל הוראות ותנאי התקנונים כאמור, וכן פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או עם התוכן שיועלה לעמוד הפייסבוק של החברה ו/או בקשר עם אתר הפייסבוק, ו/או עם יתר המשתתפים והגולשים באתר הפייסבוק, בלא יוצא מהכלל. הוראות התקנונים יחולו על כל שימוש שיעשה ע"י המשתתף בעמוד הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתף לבין יתר המשתתפים בפעילות ו/או החברה ו/או מי מטעמה.

  2. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי לקצר את התקופה בה ניתן יהיה להשתתף בפעילות או להאריכה; ו/או - לשנות את תנאי הפעילות; ו/או - להוסיף עליהם או לגרוע מהם; ו/או - לשנות ו/או להחליף את הפרס המוענק במסגרת הפעילות; ו/או - לבטל את הפעילות בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות והפעילות ותחייב כל יחיד ו/או משתתף בפעילות, והחברה לא תחוב בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.

  3. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

*****

במסעדות ג׳פניקה, BBB, קפה גרג, המזרחית של צל תמר (כשר). יכובד בסניפי צמח בלבד. ג׳פניקה: לא כולל עסקיות, קפה גרג: לא כולל שישי שבת, חגים וחול המועד. BBB: לא כולל שישי שבת וראשון בערב, ללא כפל מבצעים. יין בעמק: לא כולל סיגריות, טבק ומוצריו, ללא כפל מבצעים. צמח פארם: לא כולל תרופות, חיתולים, מזון תינוקות, ללא כפל מבצעים. ריקושט: ללא כפל מבצעים. ט.ל.ח

 

 

תוקפו של השובר מודפס על גביו לאחר מעוד זה לא יכובד השובר ולא יוחלף. // השובר יכובד בהתאם לתנאים ולמגבלות הנמצאים בתקנון אשר יושב במשרדי "מול כנרת". // השובר מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו. // השובר אינו ניתן להמרה במזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו. // במקרה של גניבה/אובדן/השחתה השובר לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה בגינו. // שובר פגום/ מזויף לא יכובד. // השובר שווה כסף – שמרו עליו במקום בטוח! // רשימת החנויות המכבדות שובר זה, עשויה להשתנות מעת לעת.